ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่S/2560

ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่S/2560

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเทอม  S/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560 ***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะค่ะ*** โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต เลขบัญชี 020-0-09494-4 เมื่อลงทะเบียนเสร็จกรุณาส่ง สำเนาใบเสร็จและแจ้งรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน มาที่ E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th สอบถามโทร 02-997-2222 ต่อ 1264 หรือ 095-951-9389 (เฟิร์น) คำแนะนำ:              1.ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน มี 2 ขั้นตอนดังนี้  1.1  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ            ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต           เลขบัญชี 020-0-09494-4           ตามจำนวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยชำระวิชาละ 3,600 บาท (ภาคการศึกษา S/60 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 3 วิชา)  1.2 ส่งหลักฐานการชำระเงิน หร้อมแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมายัง E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th  2.นักศึกษาที่ทำการผ่อนชำระกรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาด้วยนะคะ 3.กรุณาตรวจสอบตารางสอบก่อนทำการลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสอบซ้ำซ้อน

Read More

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค 2/2559

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค 2/2559

ประกาศ หลักสูตรนิติศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค 2/2559 หลักสูตรฯ มีความจำเป็นทีจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค 2/2559 ในสัปดาห์สุดท้าย จากเดิม สอบวันที่ 13-14 พ.ค.2560 เปลี่ยนเป็น สอบวันที่ 6-7 พ.ค. 2560 หากนักศึกษาท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อ โทร 02-997-2222 ต่อ 1264 หรือ 095-951-9389

Read More

รวมประมวลกฎหมายฉบับออนไลน์ Update ล่าสุด ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

รวมประมวลกฎหมายฉบับออนไลน์ Update ล่าสุด ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ประมวลกฏหมายอาญา คลิก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คลิก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คลิก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คลิก พระธรรมนูญศาลยุติธรรม คลิก กฎหมายล้มละลาย คลิก กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คลิก กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คลิก

Read More

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการดูผลการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการดูผลการศึกษา

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษาผ่านทางเวปไซด์ https://intranet.rsu.ac.th/SignIn.aspx username : Uตามด้วยรหัสนักศึกษา password : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก  

Read More

ประกาศ ลงทะเบียนสอบซ่อมสำหรับภาคเรียนที่ 1/2559

ประกาศ ลงทะเบียนสอบซ่อมสำหรับภาคเรียนที่ 1/2559

กำหนดลงทะเบียนสอบซ่อมภาคเรียนที่ 1/2559 ระหว่างวันที่  6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติม ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น*** ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบซ่อมภาคเรียนที่ 1/2559 มีดังนี้ 1.ตรวจสอบรายวิชาที่สอบไม่ผ่านในภาคเรียนที่  1/2559 2.ชำระค่าลงทะเบียนตามรายวิชาที่ต้องการสอบซ่อม โดยชำระค่าลงทะเบียน วิชาละ 1,000 บาท    ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต  เลขบัญชี 020-0-09494-4 3.เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วเสร็จ ส่งเอกสารการชำระเงินพร้อมทั้งแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนมาที่ E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th กำหนดการสอบซ่อมแบ่งเป็น 3 สัปดาห์ คือ วันที่ 4-5,11-12,18-19 มีนาคม 2560    หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ 095-951-9389 หรือ 02-997-2222 ต่อ 1264 หมายเหตุ :          ตารางสอบจะประกาศภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  

Read More

ปฏิทินการศึกษา 1/2560

ปฏิทินการศึกษา 1/2560

ภาคเรียนที่ 1 /2560 วันจันทร์ที่ 7 – วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2560 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ 1/2560 วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ลงทะเบียนสอบซ่อม สำหรับเทอม 2/59,S/60 วันเสาร์ที่ 30 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 สอบซ่อมสำหรับเทอม 2/59,S/60 วันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 สอบซ่อมสำหรับเทอม 2/59,S/60 วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 2- วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 สอบปลายภาค วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 วันประสาทปริญญา *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 – วันอังคารที่…

Read More