ตารางแสดงการเข้าระบบของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางแสดงการเข้าระบบของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศตารางแสดงการเข้าระบบของอาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อพบกับอาจารย์ประจำวิชาได้ตามรายละเอียดดังนี้  

Read More

ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2559 และ S/2560

ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2559 และ S/2560

ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2559 และ S/2560 กำหนดลงทะเบียนสอบซ่อม วันที่  4-8 กันยายน 2560 ***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติม ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น*** ขั้นตอนการลงทะเบียน 1.รวบรวมจำนวนวิชาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม 1.1 เป็นวิชาที่เกรด IP เทอม 2/2559 , S/2560 1.2 สอบซ่อมได้เฉพาะวิชากฎหมาย เท่านั้น 2.ชำระเงินค่าลงทะเบียน วิชาละ 1,000 บาท  ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต  เลขบัญชี 020-0-09494-4 3.เมื่อชำระเงินลงทะเบียนเสร็จกรุณาส่ง สำเนาใบเสร็จพร้อมทั้งแจ้งรายวิชาที่ต้องการสอบซ่อม มาที่ E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th หมายเหตุ : 1.ตารางสอบจะออกมาภายในวันที่ 14 กันยายน 2560 2.กำหนดการสอบซ่อมแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ คือ วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 60  และ 7-8 ตุลาคม 60 3.หากมีข้อสงสัยติดต่อที่  02-997-2222 ต่อ 1264  

Read More

ประกาศลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเทอม  1/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 25  สิงหาคม 2560 ***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะ*** โดยนักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/60 ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ขั้นตอนการลงทะเบียน 1.  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ            ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต           เลขบัญชี 020-0-09494-4 **ตามจำนวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยชำระวิชาละ 3,600 บาท 2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน หร้อมแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมายัง E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th  3. หากทางหลักสูตรได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลล์ตอบกลับไปยังนักศึกษา สอบถามโทร 02-997-2222 ต่อ 1264 หรือ 095-951-9389 (เฟิร์น) คำแนะนำ:              1.นักศึกษาที่ต้องการผ่อนชำระกรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง”มาด้วยนะคะ 2.กรุณาตรวจสอบตารางสอบก่อนทำการลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสอบซ้ำซ้อน

Read More

ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่S/2560

ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่S/2560

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเทอม  S/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560 ***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะค่ะ*** โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต เลขบัญชี 020-0-09494-4 เมื่อลงทะเบียนเสร็จกรุณาส่ง สำเนาใบเสร็จและแจ้งรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน มาที่ E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th สอบถามโทร 02-997-2222 ต่อ 1264 หรือ 095-951-9389 (เฟิร์น) คำแนะนำ:              1.ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน มี 2 ขั้นตอนดังนี้  1.1  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ            ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต           เลขบัญชี 020-0-09494-4           ตามจำนวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยชำระวิชาละ 3,600 บาท (ภาคการศึกษา S/60 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 3 วิชา)  1.2 ส่งหลักฐานการชำระเงิน หร้อมแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมายัง E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th  2.นักศึกษาที่ทำการผ่อนชำระกรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาด้วยนะคะ 3.กรุณาตรวจสอบตารางสอบก่อนทำการลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสอบซ้ำซ้อน

Read More

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค 2/2559

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค 2/2559

ประกาศ หลักสูตรนิติศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค 2/2559 หลักสูตรฯ มีความจำเป็นทีจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค 2/2559 ในสัปดาห์สุดท้าย จากเดิม สอบวันที่ 13-14 พ.ค.2560 เปลี่ยนเป็น สอบวันที่ 6-7 พ.ค. 2560 หากนักศึกษาท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อ โทร 02-997-2222 ต่อ 1264 หรือ 095-951-9389

Read More

รวมประมวลกฎหมายฉบับออนไลน์ Update ล่าสุด ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

รวมประมวลกฎหมายฉบับออนไลน์ Update ล่าสุด ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ประมวลกฏหมายอาญา คลิก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คลิก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คลิก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คลิก พระธรรมนูญศาลยุติธรรม คลิก กฎหมายล้มละลาย คลิก กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คลิก กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คลิก

Read More