ประกาศลงทะเบียนภาคเรียนที่S/2561

ประกาศลงทะเบียนภาคเรียนที่S/2561

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเทอม  S/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 4-15 มิถุนายน 2561 ***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะ*** โดยนักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ S/2561 ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ขั้นตอนการลงทะเบียน 1. เลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน โดยดูรายวิชาทั้งหมดที่เปิดให้ลงทะเบียนตามตารางสอบที่แนบไว้ 2.  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ            ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต           เลขบัญชี 020-0-09494-4 **ตามจำนวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน โดยชำระวิชาละ 3,600 บาท 2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมายัง E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th  3. หากทางหลักสูตรได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลล์ตอบกลับไปยังนักศึกษา สอบถามโทร 02-997-2222 ต่อ 1264  (เฟิร์น) คำแนะนำ:            1.นักศึกษาที่ต้องการผ่อนชำระกรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง”มาด้วยนะคะ 2.กรุณาตรวจสอบตารางสอบก่อนทำการลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสอบซ้ำซ้อน  

Read More

กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมสำหรับภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมสำหรับภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดลงทะเบียนสอบซ่อม วันที่  5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติม ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น*** โดยชำระค่าลงทะเบียน วิชาละ 1,000 บาท  ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต  เลขบัญชี 020-0-09494-4 เมื่อลงทะเบียนเสร็จกรุณาส่ง สำเนาใบเสร็จมาที่ E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th กำหนดการสอบซ่อมแบ่งเป็น 2 สัปดาห์คือ วันที่ 3-4,10-11 มีนาคม 2561 หากมีข้อสงสัยติดต่อที่  02-997-2200-30 ต่อ 1264 หมายเหตุ :          ตารางสอบจะประกาศหลังจากหมดกำหนดการลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสอบซ้ำซ้อน โดยกำหนดประกาศตารางสอบซ่อมภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561    

Read More

ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเทอม  2/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 19  มกราคม 2561 ***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะ*** โดยนักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/60 ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ขั้นตอนการลงทะเบียน 1. เลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน โดยดูรายวิชาทั้งหมดที่เปิดให้ลงทะเบียนตามตารางสอบที่แนบไว้ 2.  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ            ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต           เลขบัญชี 020-0-09494-4 **ตามจำนวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน โดยชำระวิชาละ 3,600 บาท 2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมายัง E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th  3. หากทางหลักสูตรได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลล์ตอบกลับไปยังนักศึกษา สอบถามโทร 02-997-2222 ต่อ 1264  (เฟิร์น) คำแนะนำ:            1.นักศึกษาที่ต้องการผ่อนชำระกรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง”มาด้วยนะคะ 2.กรุณาตรวจสอบตารางสอบก่อนทำการลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสอบซ้ำซ้อน  

Read More

ตารางแสดงการเข้าระบบของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางแสดงการเข้าระบบของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศตารางแสดงการเข้าระบบของอาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อพบกับอาจารย์ประจำวิชาได้ตามรายละเอียดดังนี้  

Read More

ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2559 และ S/2560

ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2559 และ S/2560

ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2559 และ S/2560 กำหนดลงทะเบียนสอบซ่อม วันที่  4-8 กันยายน 2560 ***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติม ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น*** ขั้นตอนการลงทะเบียน 1.รวบรวมจำนวนวิชาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม 1.1 เป็นวิชาที่เกรด IP เทอม 2/2559 , S/2560 1.2 สอบซ่อมได้เฉพาะวิชากฎหมาย เท่านั้น 2.ชำระเงินค่าลงทะเบียน วิชาละ 1,000 บาท  ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต  เลขบัญชี 020-0-09494-4 3.เมื่อชำระเงินลงทะเบียนเสร็จกรุณาส่ง สำเนาใบเสร็จพร้อมทั้งแจ้งรายวิชาที่ต้องการสอบซ่อม มาที่ E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th หมายเหตุ : 1.ตารางสอบจะออกมาภายในวันที่ 14 กันยายน 2560 2.กำหนดการสอบซ่อมแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ คือ วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 60  และ 7-8 ตุลาคม 60 3.หากมีข้อสงสัยติดต่อที่  02-997-2222 ต่อ 1264  

Read More

ประกาศลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเทอม  1/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 25  สิงหาคม 2560 ***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะ*** โดยนักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/60 ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ขั้นตอนการลงทะเบียน 1.  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ            ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต           เลขบัญชี 020-0-09494-4 **ตามจำนวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยชำระวิชาละ 3,600 บาท 2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน หร้อมแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมายัง E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th  3. หากทางหลักสูตรได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลล์ตอบกลับไปยังนักศึกษา สอบถามโทร 02-997-2222 ต่อ 1264 หรือ 095-951-9389 (เฟิร์น) คำแนะนำ:              1.นักศึกษาที่ต้องการผ่อนชำระกรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง”มาด้วยนะคะ 2.กรุณาตรวจสอบตารางสอบก่อนทำการลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสอบซ้ำซ้อน

Read More