ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค 2/2559

2

ประกาศ หลักสูตรนิติศาสตร์ออนไลน์

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค 2/2559

หลักสูตรฯ มีความจำเป็นทีจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค 2/2559 ในสัปดาห์สุดท้าย

จากเดิม สอบวันที่ 13-14 พ.ค.2560

เปลี่ยนเป็น สอบวันที่ 6-7 พ.ค. 2560

หากนักศึกษาท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อ

โทร 02-997-2222 ต่อ 1264 หรือ 095-951-9389

Related posts