ประกาศลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560

regis

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเทอม  1/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 25  สิงหาคม 2560
***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะ***

โดยนักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/60 ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ 

          ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต

          เลขบัญชี 020-0-09494-4

**ตามจำนวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยชำระวิชาละ 3,600 บาท

2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน หร้อมแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมายัง E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th 

3. หากทางหลักสูตรได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลล์ตอบกลับไปยังนักศึกษา
สอบถามโทร 02-997-2222 ต่อ 1264 หรือ 095-951-9389 (เฟิร์น)
คำแนะนำ:           

 

1.นักศึกษาที่ต้องการผ่อนชำระกรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง”มาด้วยนะคะ

2.กรุณาตรวจสอบตารางสอบก่อนทำการลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสอบซ้ำซ้อน

1-60

Related posts