ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

regis

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเทอม  2/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 19  มกราคม 2561
***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะ***

โดยนักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/60 ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. เลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน โดยดูรายวิชาทั้งหมดที่เปิดให้ลงทะเบียนตามตารางสอบที่แนบไว้

2.  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ 

          ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต

          เลขบัญชี 020-0-09494-4

**ตามจำนวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน โดยชำระวิชาละ 3,600 บาท

2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมายัง E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th 

3. หากทางหลักสูตรได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลล์ตอบกลับไปยังนักศึกษา

สอบถามโทร 02-997-2222 ต่อ 1264  (เฟิร์น)

คำแนะนำ:           

1.นักศึกษาที่ต้องการผ่อนชำระกรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง”มาด้วยนะคะ

2.กรุณาตรวจสอบตารางสอบก่อนทำการลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสอบซ้ำซ้อน

 

Final 2-60

Related posts