หลักสูตร 2 ปี (พ.ศ.2553-2557)

จุดเด่นของหลักสูตร

– เป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต แห่งแรกของประเทศไทย
– เปิดโอกาสกว้างให้สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา (เป็นปริญญาตรีใบที่ 2)
– สมัครเรียนง่ายเหมือนการสมัครอีเมลล์
– สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี
– ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้
– ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการศึกษาแบบปกติเท่าตัว
– เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
– สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
– ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา และระยะทางได้เป็นอย่างดี
– สร้างความเชื่อมั่นและความมันใจในตนเอง ในการตั้งประเด็นเกี่ยวกันการเรียนรู้ การตั้งคำถาม และกล้า แสดงออกด้วย
ความเป็นอิสระทางความคิดเห็น
– เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปของการศึกษา
– มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตรบัณฑิตทุกประการ

 

การขออนุมัติหลักสูตร

– เอกสารประกอบคำขอ
  • โครงสร้างการบริหาร
  • คณะกรรมการผลิตและบริหารวิชา
– สื่อการศึกษาทางไกล
  • สื่อหลัก
  • สื่อเสริม

 

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเเทอร์เน็ต )
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Law Program ( Internet – Based Distance Education )

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : LL.B.

 

คุณสมบัติผู้เรียน : ปริญญาตรีทุกสาขา

การสมัครเข้าศึกษา

สมัครได้ทาง : http://lawonline.rsu.ac.th
ชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคาร หรือบัตรเครดิต

 

โครงสร้างหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกเสรี 38 หน่วยกิต
นักศึกษาลงทะเบียนจริง 35 วิชา 99 หน่วยกิต
ค่าใช้จ่ายคิดตามรายวิชา รายวิชาละ 3,600 บาท
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600×35 = 126,000 บาท
(ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ อีก)
เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น
เช่น กรณีที่ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนในเทอมแรก เป็นจำนวน 4 วิชา
ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,600×4 = 14,400 บาท เป็นต้น

 

หลักสูตรสำหรับ นศ ที่สมัครเรียนตั้งแต่ 1/2553 เป็นต้นไป

แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
LLB 101 หลักกฎหมายเอกชน LLB 301 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
LLB 102 หลักกฎหมายมหาชน LLB 302 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท
LLB 103 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน LLB 303 กฎหมายลักษณะครอบครัว
LLB 104 กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา LLB 304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
LLB 105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ LLB 305 กฎหมายภาษีอากร
LLB 202 กฎหมายลักษณะหนี้ LLB 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
LLB 408 นิติปรัชญา LLB 402 กฎหมายขัดกัน
ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
LLB 203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ LLB 211 กฎหมายปกครอง
LLB 204 เอกเทศสัญญา 1 LLB 306 กฎหมายลักษณะมรดก
LLB 205 กฎหมายอาญา (หลักทั่วไป) LLB 307 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
LLB 207 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ LLB 309 กฎหมายลักษณะพยาน
LLB 208 กฎหมายลักษณะประกันภัย LLB 310 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
LLB 210 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม LLB 403 กฎหมายระหว่างประเทศ
LLB 420 ประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมาย LLB 405 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
LLB 206 เอกเทศสัญญา 2 LLB 404 กฎหมายลักษณะล้มละลาย
LLB 209 กฎหมายอาญา (ภาคความผิด) LLB 407 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
LLB 460 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ LLB 439 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
LLB 435 การเจรจาทางธุรกิจและร่างสัญญา

 

การศึกษา ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

– ภาคปกติ 2 ภาค และ ภาคฤดูร้อน 1 ภาค ต่อปี
– ภาคปกติลงทะเบียนได้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
– เมื่อได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ password ทีสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LMS(Learning Management System)
ผ่านทาง Website : http://lawonline.rsu.ac.th โดยไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนจริง ถือว่า นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนในห้องเรียนเสมือน
– นักศึกษาสามารถเข้าฟังการบรรยายรายวิชา วิชาละ 15 ครั้ง มีความยาวครั้งละ 1 ชั่วโมง 15 นาที ซึ่ง สามารถเข้าเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ โดยระบบ LMS จะทำการบันทึกว่า นักศึกษาแต่ละคน ได้เข้าเรียน แต่ละรายวิชา เป็นเวลากี่ครั้ง ครั้งละกี่นาที หรือกี่ชั่วโมง
– ในแต่ละครั้งจะมีบททดสอบก่อนเข้าเรียนและหลังเข้าเรียนเพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
– นักศึกษามีปัญหาในการศึกษาหรือความไม่เข้าใจในบทเรียน สามารถถามคำถามต่ออาจารย์ ผ่านระบบ LMS ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
– นักศึกษาสามารถเข้าห้องสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือแสดงความ คิดเห็นร่วมกับ อาจารย์ได้ตลอดเวลา

 

อาจารย์ผู้บรรยาย

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากศาล สำนักงานอัยการสูงสุด อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

 

การสอบ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต้องมาสอบที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเสาร์ หรืออาทิตย์

 

การรับรองมาตรฐานการศึกษา

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ
1. หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์        ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์            รองประธานกรรมการ
3. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์             กรรมการ
4. รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ          กรรมการ
5. นายสุวิทย์ พรพานิช                 กรรมการ
6. คณบดีคณะนิติศาสตร์                กรรมการ
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ               เลขานุการ

 

การจบการศึกษา

เมื่อเรียนครบหลักสูตรและผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรังสิต

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทร 02 – 9972222 – 30 ต่อ 3242 และ 3243 หรือ