หลักสูตร 3 ปี (พ.ศ.2553-2557)

จุดเด่นของหลักสูตร

   – เป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต แห่งแรกของประเทศไทย

 

   – สมัครเรียนง่ายเหมือนการสมัครอีเมลล์

 

   – ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้

 

   – ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการศึกษาแบบปกติเท่าตัว

 

   – เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่

 

   – สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

 

   – ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา และระยะทางได้เป็นอย่างดี

 

   – สร้างความเชื่อมั่นและความมันใจในตนเอง ในการตั้งประเด็นเกี่ยวกันการเรียนรู้ การตั้งคำถามและกล้าแสดงออกด้วยความเป็นอิสระทางความคิดเห็น

 

   – เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปของการศึกษา

 

  – มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตรบัณฑิตทุกประการ

ชื่อหลักสูตร

   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

 

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Law Program (Internet – Based Distance Education)

ชื่อปริญญา

   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต

 

   ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.บ.

 

   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Law

 

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : LL.B.

คุณสมบัติผู้เรียน

  ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวส.

โครงสร้างหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการศึกษา

   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต

 

   ค่าใช้จ่ายคิดตามรายวิชา รายวิชาละ 3,600 บาท

 

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 172,800 บาท
   เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเช่น กรณีที่ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนในเทอมแรก เป็นจำนวน 4 วิชา

 

  ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,600 x 4 = 14,400 บาท เป็นต้น

 

แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

 

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
ART 102 ประมวลความรู้ศิลปตะวันออก 3
HUM 125 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3
SOC 114 การพัฒนาสังคม 3
CSC 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 3
ENG 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3
MUS 107 ดนตรีไทยวิจักษ์ 1
รวม 19

ค่าใช้จ่าย: 7 x 3,600 = 25,200 บาท

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
ECO 109 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 3
ENV 111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3
MAT 141 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ 3
ENG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3
BCH 101 โภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ 3
MGT 305 การสื่อสารในองค์กร 3
MUS 108 ดนตรีตะวันตกวิจักษ์ 1
รวม 19

ค่าใช้จ่าย: 7 x 3,600 = 25,200 บาท

 

กรณีเรียนปริญญาตรีใบที่ 2 เรียนเฉพาะวิชาสาขานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 – 3

 

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
LLB 101 หลักกฎหมายเอกชน 3
LLB 102 หลักกฎหมายมหาชน 3
LLB 103 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน 3
LLB 104 กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา 3
LLB 202 กฎหมายลักษณะหนี้ 3
LLB 105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3
LLB 408 นิติปรัชญา 3
รวม 21

ค่าใช้จ่าย: 7 x 3,600 = 25,200 บาท

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
LLB 203 กฎหมายลักษณะละเมิด 3
LLB 204 เอกเทศสัญญา 1 3
LLB 205 กฎหมายอาญา (หลักทั่วไป) 3
LLLB 207 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน 2
LLB 208 กฎหมายลักษณะประกันภัย 2
LLB 210 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2
LLB 420 ประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมาย 3
รวม 18

ค่าใช้จ่าย: 7x 3,600 = 25,200 บาท

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) หน่วยกิต
LLB 206 เอกเทศสัญญา 2 2
LLB 209 กฎหมายอาญา (ภาคความผิด) 3
LLB 460 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
รวม 8

ค่าใช้จ่าย: 3 x 3,600 = 10,800 บาท

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
LLB 301 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัด 2
LLB 302 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท 3
LLB 303 กฎหมายลักษณะครอบครัว 3
LLB 305 กฎหมายภาษีอากร 3
LLB 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3
LLB 402 กฎหมายขัดแย้ง 3
LLB 408 นิติปรัชญา 3
รวม 20

ค่าใช้จ่าย: 7 x 3,600 = 25,200 บาท

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
LLB 211 กฎหมายปกครอง 3
LLB 306 กฎหมายลักษณะมรดก 3
LLB 307 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3
LLB 309 กฎหมายลักษณะพยาน 3
LLB 310 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3
LLB 403 กฎหมายระหว่างประเทศ 3
LLB 405 หลักวิชาชีพนักฏหมาย 3
รวม 20

ค่าใช้จ่าย: 7 x 3,600 = 25,200 บาท

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) หน่วยกิต
LLB 404 กฎหมายลักษระล้มละลาย 3
LLB 407 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3
LLB 435 การเจรจาทางธุรกิจและร่างสัญญา 3
LLB 439 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3
รวม 12

ค่าใช้จ่าย: 4 x 3,600 = 14,400 บาท

หน่วยกิตรวม 137 หน่วยกิต
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 172,800 บาท


การศึกษา ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี

   – ภาคปกติ 2 ภาค และ ภาคฤดูร้อน 1 ภาค ต่อปี

 

   – ภาคปกติลงทะเบียนได้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

 

   – เมื่อได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะได้รับ Password ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LMS (Learning Management System) ผ่านทาง Website

http://lawonline.rsu.ac.th/

   โดยไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนจริง ถือว่า นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนในห้องเรียนเสมือน

 

   – นักศึกษาสามารถเข้าฟังการบรรยายรายวิชา วิชาละ 15 ครั้ง มีความยาวครั้งละ 1 ชั่วโมง 15 นาที ซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ โดยระบบ LMS จะทำการบันทึกว่า นักศึกษาแต่ละคน ได้เข้าเรียนแต่ละรายวิชา เป็นเวลากี่ครั้ง ครั้งละกี่นาที หรือกี่ชั่วโมง

 

   – ในแต่ละครั้งจะมีบททดสอบก่อนเข้าเรียนและหลังเข้าเรียนเพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา

 

   – นักศึกษามีปัญหาในการศึกษาหรือความไม่เข้าใจในบทเรียน สามารถถามคำถามต่ออาจารย์ ผ่านระบบ LMS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  – นักศึกษาสามารถเข้าห้องสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกับอาจารย์ได้ตลอดเวลา

อาจารย์ผู้บรรยาย

  คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากศาล สำนักงานอัยการสูงสุด อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การสอบ

  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต้องมาสอบที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเสาร์ หรืออาทิตย์

การจบการศึกษา

  เมื่อเรียนครบหลักสูตรและผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรังสิต