หลักสูตร 2ปี (พ.ศ.2558-2562)

จุดเด่นของหลักสูตร

   – เป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต แห่งแรกของประเทศไทย
   – เปิดโอกาสกว้างให้สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา (เป็นปริญญาตรีใบที่ 2)
   – สมัครเรียนง่ายเหมือนการสมัครอีเมลล์
   – สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี
   – ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้
   – ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการศึกษาแบบปกติเท่าตัว
   – เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
   – สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
   – ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา และระยะทางได้เป็นอย่างดี
   – สร้างความเชื่อมั่นและความมันใจในตนเอง ในการตั้งประเด็นเกี่ยวกันการเรียนรู้
   การตั้งคำถาม และกล้า แสดงออกด้วย ความเป็นอิสระทางความคิดเห็น
   – เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปของการศึกษา
            – มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตรบัณฑิตทุกประการ

ชื่อหลักสูตร

   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
            ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws Programs ( Internet-Based Distance Education)

ชื่อปริญญา

   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
   ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.บ.
   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Law
            ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : LL.B.

คุณสมบัติผู้เรียน

  ผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา

โครงสร้างหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการศึกษา

   จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
   ได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกเสรี 36 หน่วยกิต
   นักศึกษาลงทะเบียนจริง 36 วิชา 104 หน่วยกิต
   ค่าใช้จ่ายคิดตามรายวิชา รายวิชาละ 3,600 บาท
   รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 x 36 = 129,600 บาท
   (ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ อีก)
   เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น
   เช่น กรณีที่ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนในเทอมแรก เป็นจำนวน 3 วิชา
            ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,600 x 3 = 10,800 บาท เป็นต้น

หลักสูตรสำหรับนักศึกษา ที่สมัครเรียนตั้งแต่ S/2558 เป็นต้นไป
1.แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ S

 

ภาคเรียนที่ S
LWB 101 หลักกฎหมายเอกชน
LWB 102 หลักกฎหมายมหาชน
LWB 103 ทรัพย์และที่ดิน

3
3
3

ภาคเรียนที่ S
LWB 310 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
LWB 312 นิติปรัชญา
LWB 313 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
3
3
ภาคเรียนที่ 1
LWB 104 นิติกรรมสัญญา
LWB 105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
LWB 202 หนี้
LWB 203 ละเมิด
LWB 204 กฎหมายอาญา : หลักทั่วไป
LWB 206 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
LWB 210 กฎหมายปกครอง

3
3
3
3
3
3
3

ภาคเรียนที่ 1
LWB 205 สังคมวิทยากฎหมาย
LWB 207 เอกเทศสัญญา
LWB 208 ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ
LWB 305 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
LWB 306 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
LWB 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
LWB 311 กฎหมายลักษณะล้มละลาย
LWB 451 กฎหมายอาญา ภาคความผิด
2
4
2
3
2
3
3
3
ภาคเรียนที่ 2
LWB 209 ประกันภัย
LWB 211 ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด
LWB 301 หุ้นส่วนและบริษัท
LWB 302 ครอบครัว
LWB 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
LWB 304 กฎหมายภาษีอากร
LWB 307 มรดก
LWB 309 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

2
2
3
3
3
3
3
3

ภาคเรียนที่ 2
LWB …
LWB … ให้นักศึกษาเลือกเรียน
LWB … กลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง
LWB …
*LWB … วิชาชีพ-เลือก
*LWB … วิชาชีพ-เลือก
*LWB … วิชาชีพ-เลือก
* วิชาชีพ-เลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชากฎหมายอื่น นอกเหนือจากกลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน
3
3
3
3
3
3
3

 

รายละเอียดกลุ่มวิชามีดังต่อไปนี้
1.กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและอาญา
LWB 411 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
LWB 412 กฎหมายลักษณะพยาน
LWB 413 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
LWB 416 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
2.กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
LWB 421 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
LWB 422 สัญญาของรัฐ
LWB 423 กฎหายปกครองส่วนท้องถิ่น
LWB 424 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 1
3.กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ
LWB 431 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
LWB 432 กฎหมายอาเซียน
LWB 434 การเจรจาทางธุรกิจและการร่างสัญญา
LWB 436 กฎหมายการเงินและการธนาคาร

 

2.แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 

 

ภาคเรียนที่ 1
LWB 101 หลักกฎหมายเอกชน
LWB 102 หลักกฎหมายมหาชน
LWB 103 ทรัพย์และที่ดิน
LWB 104 นิติกรรมสัญญา
LWB 105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
LWB 202 หนี้
LWB 203 ละเมิด

3
3
3
3
3
3
3

ภาคเรียนที่ 1
LWB 205 สังคมวิทยากฎหมาย
LWB 306 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
LWB 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
LWB 310 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
LWB 311 กฎหมายลักษณะล้มละลาย
LWB 312 นิติปรัชญา
LWB 313 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
LWB 451 กฎหมายอาญา ภาคความผิด
2
2
3
3
3
3
3
3
ภาคเรียนที่ 2
LWB 204 กฎหมายอาญา : หลักทั่วไป
LWB 206 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
LWB 209 ประกันภัย
LWB 210 กฎหมายปกครอง
LWB 211 ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด
LWB 301 หุ้นส่วนและบริษัท
LWB 302 ครอบครัว
LWB 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

3
3
2
3
2
3
3
3

ภาคเรียนที่ 2
LWB 207 เอกเทศสัญญา
LWB 208 ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ
LWB 305 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
LWB …
LWB … ให้นักศึกษาเลือกเรียน
LWB … กลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง
LWB …
4
2
3
3
3
3
3
ภาคเรียนที่ S
LWB 304 กฎหมายภาษีอากร
LWB 307 มรดก
LWB 309 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

3
3
3

ภาคเรียนที่ S
*LWB … วิชาชีพ-เลือก
*LWB … วิชาชีพ-เลือก
*LWB … วิชาชีพ-เลือก
* วิชาชีพ-เลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชากฎหมายอื่น นอกเหนือจากกลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน
3
3
3

 

รายละเอียดกลุ่มวิชามีดังต่อไปนี้
1.กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและอาญา
LWB 411 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
LWB 412 กฎหมายลักษณะพยาน
LWB 413 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
LWB 416 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
2.กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
LWB 421 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
LWB 422 สัญญาของรัฐ
LWB 423 กฎหายปกครองส่วนท้องถิ่น
LWB 424 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 1
3.กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ
LWB 431 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
LWB 432 กฎหมายอาเซียน
LWB 434 การเจรจาทางธุรกิจและการร่างสัญญา
LWB 436 กฎหมายการเงินและการธนาคาร

 

 

2.แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 2

 

ภาคเรียนที่ 2
LWB 101 หลักกฎหมายเอกชน
LWB 102 หลักกฎหมายมหาชน
LWB 103 ทรัพย์และที่ดิน
LWB 104 นิติกรรมสัญญา
LWB 105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
LWB 202 หนี้
LWB 203 ละเมิด

3
3
3
3
3
3
3

ภาคเรียนที่ 2
LWB 205 สังคมวิทยากฎหมาย
LWB 306 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
LWB 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
LWB 310 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
LWB 311 กฎหมายลักษณะล้มละลาย
LWB 312 นิติปรัชญา
LWB 313 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
LWB 451 กฎหมายอาญา ภาคความผิด
2
2
3
3
3
3
3
3
ภาคเรียนที่ S
LWB 204 กฎหมายอาญา : หลักทั่วไป
LWB 206 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
LWB 210 กฎหมายปกครอง

3
3

3

ภาคเรียนที่ S
LWB 207 เอกเทศสัญญา
LWB 208 ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ
LWB 305 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
 

4
2
3

ภาคเรียนที่ 1

LWB 209 ประกันภัย
LWB 211 ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด
LWB 301 หุ้นส่วนและบริษัท
LWB 302 ครอบครัว
LWB 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

LWB 304 กฎหมายภาษีอากร

LWB 307 มรดก
LWB 309 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

2
2
3
3
3
3
3
3
ภาคเรียนที่ 1

LWB …
LWB … ให้นักศึกษาเลือกเรียน
LWB … กลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง
LWB …
*LWB … วิชาชีพ-เลือก
*LWB … วิชาชีพ-เลือก
*LWB … วิชาชีพ-เลือก
* วิชาชีพ-เลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชากฎหมายอื่น นอกเหนือจากกลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน

 

3
3
3
3
3
3
3

รายละเอียดกลุ่มวิชามีดังต่อไปนี้
1.กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและอาญา
LWB 411 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
LWB 412 กฎหมายลักษณะพยาน
LWB 413 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
LWB 416 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
2.กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
LWB 421 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
LWB 422 สัญญาของรัฐ
LWB 423 กฎหายปกครองส่วนท้องถิ่น
LWB 424 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 1
3.กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ
LWB 431 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
LWB 432 กฎหมายอาเซียน
LWB 434 การเจรจาทางธุรกิจและการร่างสัญญา
LWB 436 กฎหมายการเงินและการธนาคาร

การศึกษา ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

   – ภาคปกติ 2 ภาค และภาคฤดูร้อน 1 ภาค ต่อปี
   – ภาคปกติลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
   – เมื่อได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะได้รับ password ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LMS (Learning Management System)
   ผ่านทาง web site http://lawonline.rsu.ac.th/ โดยไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนจริง ถือว่า นักศึกษาทุกคนเข้า
   เรียนในห้องเรียนเสมือน
   – นักศึกษาสามารถเข้าฟังการบรรยายรายวิชา วิชาละ 15 ครั้ง มีความยาวครั้งละ 1 ชั่วโมง 15 นาที ซึ่งสามารถเข้าเรียนได้
   ตลอด 24 ชั่วโมงไม่จำกัดเวลาและสถานที่ โดยระบบ LMS จะทำการบันทึกว่า นักศึกษาแต่ละคน ได้เข้าเรียนแต่ละรายวิชา
   เป็น เวลากี่ครั้ง ครั้งละกี่นาที หรือกี่ชั่วโมง
   – ในแต่ละครั้งจะมีบททดสอบก่อนเข้าเรียนและหลังเข้าเรียนเพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
   – นักศึกษามีปัญหาในการศึกษาหรือความไม่เข้าใจในบทเรียน สามารถถามคำถามต่ออาจารย์ ผ่านระบบ LMS ได้ตลอด
   24 ชั่วโมง
            – นักศึกษาสามารถเข้าห้องสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกับอาจารย์ได้ตลอดเวลา

การสอบ

  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต้องมาสอบที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเสาร์ หรืออาทิตย์

การจบการศึกษา

  เมื่อเรียนครบหลักสูตรและผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรังสิต