หลักสูตร 3ปี (ปรับปรุง พ.ศ.2558)

 จุดเด่นของหลักสูตร

  – เป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต แห่งแรกของประเทศไทย
  – สมัครเรียนง่ายเหมือนการสมัครอีเมลล์
  – ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้
  – ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการศึกษาแบบปกติเท่าตัว
  – เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
  – สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
  – ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา และระยะทางได้เป็นอย่างดี
  – สร้างความเชื่อมั่นและความมันใจในตนเอง ในการตั้งประเด็นเกี่ยวกันการเรียนรู้ การตั้งคำถาม
  และกล้าแสดงออกด้วยความเป็นอิสระทางความคิดเห็น
  – เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปของการศึกษา
  – มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตรบัณฑิตทุกประการ

get link ชื่อหลักสูตร

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws Programs ( Internet-Based Distance Education)

ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.บ.
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Law
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : LL.B.

คุณสมบัติผู้เรียน

  ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวส.

โครงสร้างหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการศึกษา

  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  วิชาพื้นฐานและวิชาเลือกเสรีจำนวน 13 วิชารวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต
  วิชากฎหมายจำนวน 36 วิชา รวมทั้งสิ้น 104 หน่วยกิต
  ค่าใช้จ่ายคิดตามรายวิชา รายวิชาละ 3,600 บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 x 49 = 176,400 บาท
  (ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ อีก)
  เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น
  เช่น กรณีที่ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนในเทอมแรก เป็นจำนวน 3 วิชา
  ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,600 x 4 = 10,800 บาท เป็นต้น

หลักสูตรสำหรับนักศึกษา ที่สมัครเรียนตั้งแต่ S/2558 เป็นต้นไป
1.แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ S

ชั้นปีที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ S
LWB 101 หลักกฎหมายเอกชน
LWB 102 หลักกฎหมายมหาชน
LWB 103 ทรัพย์และที่ดิน

3
3
3

ภาคเรียนที่ S
LWB 202 หนี้
LWB 203 ละเมิด
LWB 204 กฎหมายอาญา : หลักทั่วไป
3
3
3
ภาคเรียนที่ 1
ECO109 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์
BCH 101 โภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ
CSC 100 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENL 113 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
RSU 101 สังคมธรรมาธิปไตย
HUM 125 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ESS 108 แบดมินตัน

3
3
3
3
3
2
3
1

ภาคเรียนที่ 1
LWB 205 สังคมวิทยากฎหมาย
LWB 206 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
LWB 207 เอกเทศสัญญา
LWB 208 ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ
LWB 209 ประกันภัย
LWB 210 กฎหมายปกครอง
LWB 211 ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด
2
3
4
2
2
3
2
ภาคเรียนที่ 2
MAT 142 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ENL 114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
ENL 121 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
MGT 305 การสื่อสารในองค์กร
LWB 104 นิติกรรมสัญญา
LWB 105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

3
3
3
3
3
3
3

ภาคเรียนที่ 2
LWB 301 หุ้นส่วนและบริษัท
LWB 302 ครอบครัว
LWB 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
LWB 304 กฎหมายภาษีอากร
LWB 305 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทยศาลไทย
LWB 306 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
LWB 307 มรดก
3
3
3
3
2
3
3

ชั้นปีที่ 3 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ S
LWB 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
LWB 309 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
LWB 310 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

3
3
3

ภาคเรียนที่ 1
LWB 311 กฎหมายลักษณะล้มละลาย
LWB 312 นิติปรัชญา
LWB 313 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
LWB …
LWB …
LWB … ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง
LWB …

3
3
3
3
3
3
3

ภาคเรียนที่ 3
LWB 451 กฎหมายอาญา ภาคความผิด
*LWB … วิชาชีพ-เลือก
*LWB … วิชาชีพ-เลือก
*LWB … วิชาชีพ-เลือก
* วิชาชีพ-เลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชากฎหมายอื่น นอกเหนือจากกลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน

3
3
3
3

รายละเอียดกลุ่มวิชามีดังต่อไปนี้
1.กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและอาญา
LWB 411 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
LWB 412 กฎหมายลักษณะพยาน
LWB 413 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
LWB 416 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
2.กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
LWB 421 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
LWB 422 สัญญาของรัฐ
LWB 423 กฎหายปกครองส่วนท้องถิ่น
LWB 424 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 1
3.กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ
LWB 431 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
LWB 432 กฎหมายอาเซียน
LWB 434 การเจรจาทางธุรกิจและการร่างสัญญา
LWB 436 กฎหมายการเงินและการธนาคาร

2.แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2

ชั้นปีที่ 1 หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ECO109 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์
BCH 101 โภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ
CSC 100 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENL 113 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
RSU 101 สังคมธรรมาธิปไตย
HUM 125 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ESS 108 แบดมินตัน

3
3
3
3
3
2
3
1

ภาคเรียนที่ 1
LWB 202 หนี้
LWB 203 ละเมิด
LWB 204 กฎหมายอาญา : หลักทั่วไป
LWB 205 สังคมวิทยากฎหมาย
LWB 206 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
LWB 207 เอกเทศสัญญา
LWB 208 ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ
3
3
3
2
3
4
2
ภาคเรียนที่ 2
MAT 142 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ENL 114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
ENL 121 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
MGT 305 การสื่อสารในองค์กร
LWB 101 หลักกฎหมายเอกชน
LWB 102 หลักกฎหมายมหาชน

3
3
3
3
3
2
3

ภาคเรียนที่ 2
LWB 209 ประกันภัย
LWB 210 กฎหมายปกครอง
LWB 211 ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด
LWB 301 หุ้นส่วนและบริษัท
LWB 302 ครอบครัว
LWB 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
LWB 304 กฎหมายภาษีอากร
2
3
2
3
3
3
3
ภาคเรียนที่ S
LWB 103 ทรัพย์และที่ดิน
LWB 104 นิติกรรมสัญญา
LWB 105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

3
3
3

ภาคเรียนที่ S
LWB 305 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
LWB 307 มรดก
LWB 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3
3
3

ชั้นปีที่ 3 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
LWB 306 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
LWB 309 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
LWB 310 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
LWB 311 กฎหมายลักษณะล้มละลาย
LWB 312 นิติปรัชญา
LWB 313 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
LWB 451 กฎหมายอาญา ภาคความผิด

2
3
3
3
3
3
3

ภาคเรียนที่ 2
LWB …
LWB …
LWB … ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง
LWB …
*LWB … วิชาชีพ-เลือก
*LWB … วิชาชีพ-เลือก
*LWB … วิชาชีพ-เลือก
* วิชาชีพ-เลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชากฎหมายอื่น นอกเหนือจากกลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน

3
3
3
3
3
3
3

รายละเอียดกลุ่มวิชามีดังต่อไปนี้
1.กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและอาญา
LWB 411 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
LWB 412 กฎหมายลักษณะพยาน
LWB 413 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
LWB 416 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
2.กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
LWB 421 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
LWB 422 สัญญาของรัฐ
LWB 423 กฎหายปกครองส่วนท้องถิ่น
LWB 424 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 1
3.กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ
LWB 431 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
LWB 432 กฎหมายอาเซียน
LWB 434 การเจรจาทางธุรกิจและการร่างสัญญา
LWB 436 กฎหมายการเงินและการธนาคาร

การศึกษา ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี

  – ภาคปกติ 2 ภาค และภาคฤดูร้อน 1 ภาค ต่อปี
  – ภาคปกติลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
  – เมื่อได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะได้รับ password ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ
  ระบบ LMS (Learning Management System) ผ่านทาง web site http://lawonline.rsu.ac.th/
  โดยไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนจริง ถือว่า นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนในห้องเรียนเสมือน
  – นักศึกษาสามารถเข้าฟังการบรรยายรายวิชา วิชาละ 15 ครั้ง มีความยาวครั้งละ 1 ชั่วโมง 15 นาที
  ซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ โดยระบบ LMS จะทำการบันทึกว่า
  นักศึกษาแต่ละคน ได้เข้าเรียนแต่ละรายวิชา เป็นเวลากี่ครั้ง ครั้งละกี่นาที หรือกี่ชั่วโมง
  – ในแต่ละครั้งจะมีบททดสอบก่อนเข้าเรียนและหลังเข้าเรียนเพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
  – นักศึกษามีปัญหาในการศึกษาหรือความไม่เข้าใจในบทเรียน สามารถถามคำถามต่ออาจารย์ ผ่านระบบ LMS
  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  – นักศึกษาสามารถเข้าห้องสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกับอาจารย์
  ได้ตลอดเวลา

การสอบ

  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต้องมาสอบที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเสาร์ หรืออาทิตย์

การจบการศึกษา

  เมื่อเรียนครบหลักสูตรและผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรังสิต