เกี่ยวกับคณะ

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะดังนี้

   – ให้มีความรู้ในวิชากฎหมายทั่วไป โดยเน้นทางด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายเศรษฐกิจการค้า และธุรกิจระหว่าง ประเทศ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพทางกฎหมาย เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ตามความต้องการขององค์การ และสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน สามารถติดต่อเจรจาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

 

   – ให้มีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะศึกษาต่อวิชากฎหมายในชั้นสูงได้ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

   – สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ในการประกอบอาชีพและประกอบวิชาชีพ

 

  – มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

นโยบายของคณะนิติศาสตร์

   – การรับสมัครนักศึกษา ให้โอกาสแก่ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้และศักยภาพในการศึกษากฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่า เทียมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการศึกษาและเสริมทักษะในวิชาชีพและวิชาการด้านกฎหมายสามารถ ดำรงชีพในสังคมได้อย่างภาคภูมิ

 

   – ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง

 

   – พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพทั้งภายในและภายนอกโดยดำเนินการ ให้ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ มอบหมายความรับผิดชอบในคณะกรรมการฯ

 

   – มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ทักษะในวิชาชีพและวิชาการโดยปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสร้างสภาพแวดล้อมทางวิชาการ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและทันสมัย

 

   – สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยการรับปรึกษาปัญหากฎหมายและมีส่วน

 

   ร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน

 

  – ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาทุกๆ ด้านทั้งด้านวิชาการ การช่วยเหลือและพัฒนาสังคม รวมทั้ง สุขภาพพลานามัย

ปรัชญา

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริย ธรรมรับผิดชอบในวิชาชีพ

ปณิธาน

  คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ที่ได้รับการหล่อหลอมทั้งด้านคุณ ภาพ คุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังแรงงานของชาติ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและตรงตาม ตรงตามความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์

  คณะนิติศาสตร์เป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางกฎหมายที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากสังคม การศึกษาและสถาบันต่างๆ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ มุ่งเน้นการลผิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพคู่คุณธรรมและจริยธรรมทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน

พันธกิจ

  แผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ยึดปรัชญา “ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริย ธรรม รับผิดชอบในวิชาชีพ” และหลักการ “นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการพัฒนาในทุกมิติ อย่างบูรณาการ”

คณะกรรมการคณะนิติศาสตร์

  คณะกรรมการประจำคณะฯ ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาทางไกลฯ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตร์ หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตร์ การศึกษาทางไกลฯ เป็นกรรมการ เลขานุการคณะฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และให้นายกสโมสรนักศึกษาเป็นผู้สังเกตุการณ์การประชุม โดยมีสิทธิเสนอความคิดเห็นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

คณะกรรมการคณะฯ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานของคณะในเรื่องดังต่อไปนี้

   1. การประกันคุณภาพการศึกษา และการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา

 

  2. อนุมัติและรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้
   – แผนพัฒนาคณะฯ

 

   – แผนพัฒนาหลักสูตรฯ

 

   – โครงการและแผนงานของคณะฯ ที่คณบดีเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการคณะฯ

 

   – การเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยาย การบรรยายรายวิชาของอาจารย์ประจำ

 

   – การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษา

 

   – รับทราบการจัดตารางสอน และตารางสอบ

 

   – ทุนการศึกษา

 

   – การคัดเลือกอาจารย์ประจำ

 

   – งบประมาณของคณะฯ

 

   – รับทราบการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต

 

  – รับทราบการประเมินผลการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงสร้างการบริหารงานของคณะ
เพื่อให้การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพณะนิติศาสตร์ได้วางโครงสร้างการบริหารงานของคณะเป็นไปตามแผนภูมิต่อไปนี้

 

rsu_structure_2007_tahoma

คณบดี

  มีอำนาจในการควบคุมบังคับบัญชา และควบคุมการบริหารงานของคณะนิติศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมายและควบคุมกำกับดูแลสำนักงานเลขานุการคณะฯ พร้อมทั้งงานวิชาการในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาทางไกลฯ

  มีอำนาจหน้าที่ ตามที่คณบดีมอบหมายและควบคุมกำกับดูแลการบริหารงานวิชาการในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  มีอำนาจหน้าที ตามที่คณบดีมอบหมายและควบคุมกำกับงานด้านกิจการนักศึกษาของคณะฯ