อาจารย์ประจำ

sompong
ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุจริตกุล
คณบดีกิตติคุณ คณะนิติศาสตร์
B.A. (Honours), B.C.L., M.A., D.Phil and D.C.L. (Oxford University)
Docteur en Droit; D.E.S.S. D.I Pub. (Diplôme´d´ Etudes Supérieures de Droit International Public)(Paris University)
LL.M. (Harvard University)
เนติบัญฑิตอังกฤษ Of the Middle Temple, Barrister-at-law
p7
ศาสตราจารย์ (พิเศษ)วิชา มหาคุณ
คณบดี คณะนิติศาสตร์
p8
อาจารย์ยอดยิ่ง บำรุง
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LL.M. (International Legal Studies), Goden Gate University School of Law, San Francisco, CA USA.
p99
อาจารย์คมสัน โพธิ์คง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) สาขากฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
p10
อาจารย์ปราโมทย์ พิพัฒนาศัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
p11
อาจารย์วิศรุต สำลีอ่อน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Capture
อาจารย์วศิน อุสันโน
ผอ.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต)
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ค.อ.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
p1
ดร.สุรพล ศรีวิทยา
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต) สาขาการต่างประเทศและการทูต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
D.E.S.S. Administration Internationale, Paris University, France.
D.E.A. Droit des Communantes Europeennes.
Docteur d’Etat en Droit (Mention tres honorable), Paris University, France.
p111
อาจารย์ เชฎฐ คำวรรณ
เลขานุการคณะนิติศาสตร์
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
LL.M., (International Legal Studies), Master of Laws, Goden Gate University School of Law, San Francisco, CA USA.
MBA., (Internation Business), Western International University Phoenix, AZ, USA.
p14
อาจารย์อนันต์ สันติภาพ
อาจารย์ประจำ
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
p2
อาจารย์สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี
อาจารย์ประจำ
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) สาขากฎหมายภาษี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
p12
อาจารย์สุภัทร รัตนารมย์
อาจารย์ประจำ
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
p133
อาจารย์สุจินต์ เสนาแพทย์
อาจารย์ประจำ
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
s_watcharaporn
อาจารย์วัชราภรณ์ จิตรชุ่ม
อาจารย์ประจำ
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
staff_04
อาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร
อาจารย์ประจำ
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
In academic partnership with Kyushu University, Thailand.
The University of British Columbia, Canada.
The University of Victoria, Canada.
staff_06
อาจารย์ศาสตรา โตอ่อน
อาจารย์ประจำ
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Lesum Masister – LMU Munich Germany Ph.d. Candidate – LMU Munich Germany.
s_pattharapong
อาจารย์ภัทรพงศ์ เกษทอง
อาจารย์ประจำ
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
LL.M (Natural Resources Law) The University of Calgary, Canada.
p5
อาจารย์วันชัย สอนศิริ
อาจารย์ประจำ
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
s_mongkol
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล เทียนประเทืองชัย
อาจารย์ประจำ
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รส.ม. (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พธ.ด. (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต) สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
p6
อาจารย์รพีพร สายสงวน
อาจารย์ประจำ
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
LL.M. (International Trade Law) Brunel University, United Kingdom