อาจารย์พิเศษ

ศ.(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
อดีตประธานศาลฎีกา
ผู้บรรยายวิชา
LAW489 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ผู้บรรยายวิชา
LAW315 กฎหมายปกครอง
อ.เรวัติ ฉ่ำเฉลิม
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
อดีตอัยการสูงสุด
ผู้บรรยายวิชา
LAW311 กฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา
LAW489 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้บรรยายวิชา
LAW312 กฎหมายลักษณะพยาน
อ.ชวน หลีกภัย
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
อดีตนายกรัฐมนตรี
ผู้บรรยายวิชา
LAW489 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
worrajade
รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้บรรยายวิชา
LAW314 หลักกฎหมายมหาชน
chaiyasit
อ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
ผู้บรรยายวิชา
LAW409 กฎหมายภาษีอากร
peng
อ.เพ็ง เพ็งนิติ
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
ผู้พิพากษาอาวุโส
ผู้บรรยายวิชา
LAW205 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้
kasemsan
ศ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
ผู้พิพากษาอาวุโสศาลแรงงาน
ผู้บรรยายวิชา
LAW407 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
daraporn
รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
อดีตนายกรัฐมนตรี
ผู้บรรยายวิชา
LAW204 กฎหมายลักษณะหนี้
winai
รศ.วินัย ล้ำเลิศ
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้บรรยายวิชา
LAW208 กฎหมายอาญา : หลักทั่วไป
sorrasak
อ.สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
ผู้บรรยายวิชา
LAW302 กฎหมายลักษณะประกันภัย
decha
รศ.เดชา ศิริเจริญ
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้บรรยายวิชา
LAW304 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
thanapit
อ.ธนพิศ มูลพฤกษ์
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
อัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด พิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2
ผู้บรรยายวิชา
LAW209 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
suda
รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้บรรยายวิชา
LAW305 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน และบริษัท
wicha
อ.วิชา มั่นสกุล
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
อดีตหัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลฎีกา แผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ผู้บรรยายวิชา
LAW313 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
kamol
อ.กมล ธีรเวชพลกุล
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ผู้บรรยายวิชา
LAW408 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
pinai
ผศ.ดร.พินัย ณ นคร
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้บรรยายวิชา
LAW332 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
oun
อ.เอื้อน ขุนแก้ว
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล
ผู้บรรยายวิชา
LAW310 กฎหมายลักษณะล้มละลาย
amnarg
อ.อำนาจ พวงชมภู
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ภาค 4
ผู้บรรยายวิชา
LAW308 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
somchai_1
อ.สมชาย จุลนิตย์
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
พนักงานอัยการ
ปัจจจุบัน : ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
ผู้บรรยายวิชา
LAW309 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
padungsak
รศ.ผดุงศักดิ์ นรนิติผดุงการ
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้บรรยายวิชา
LAW201 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
chantana
อ.ฉันทนา เจริญศักดิ์
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
ผู้พิพากษา
ผู้บรรยายวิชา
วิชา LAW407 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
sarin_1
อ.สลิล สิรพิทูร
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้บรรยายวิชา
LAW403 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล
chatchawan
พล.ต.ต. ชัชวาล สุขสมจิตร์
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ผู้บรรยายวิชา
วิชา LAW 489 ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
pinai
ผศ.ดร.พินัย ณ นคร
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้บรรยายวิชา
LAW332 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ