เจ้าหน้าที่

p15
นางสาวอมรรัตน์ วงษ์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ประจำคณะนิติศาสตร์
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรังสิต