FAQs

1.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

   ตอบ

 

   ค่าใช้จ่ายคิดตามรายวิชา รายวิชาละ 3,600 บาท

 

   จำนวนรายวิชารวมตลอดหลักสูตร 36 รายวิชา

 

   (จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 104 หน่วยกิต)

 

   รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600×36 = 129,600 บาท

 

   (ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ อีก)

 

   เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น เช่น กรณีที่ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนในเทอมแรก เป็นจำนวน 4 วิชา

 

  ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,600×4 = 14,400 บาท เป็นต้น

2.เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร

   ตอบ

 

   หลักสูตรนี้ไว้สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วเท่านั้น (ทุกสาขาวิชา) โดยผู้เรียนไม่ ต้องศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยหลักสูตรจะจัดเป็นรายวิชาด้านกฎหมายล้วนๆ เพียง 36 วิชา ใช้เวลาเรียน 2 ปี หรือ 6 ภาคการศึกษา และเป็นนิติศาสตรบัณฑิตที่เท่าเทียมกับบัณฑิตทั่วไป เมื่อจบแล้วสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้เหมือนวิชาปกติ (นอกจากนี้ผู้เรียนแต่ละท่านยังสามารถเลือกเรียนวิชาบังคับเลือก เพื่อศึกษากฎหมายในแต่ละสายอาชีพที่สนใจเพื่อไปประยุกต์ใช้กับอาชีพต่างๆ ได้อีกด้วย)

 

   จุดเด่นของหลักสูตร

 

   – เป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต แห่งแรกของประเทศไทย

 

   – เปิดโอกาสกว้างให้สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา (เป็นปริญญาตรีใบที่ 2)

 

   – สมัครเรียนง่ายเหมือนการสมัครอีเมลล์

 

   – สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี

 

           – ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการศึกษาแบบปกติเท่าตัว

3.การสมัครเรียน

   ตอบ

 

   สมัครเรียนได้เพียงวิธีเดียว คือ การสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ซึ่งง่ายเทียบเท่าการสมัครอีเมลล์)
   3.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ของหลักสูตร https://cyberuonline.rsu.ac.th/
   3.2 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ใบสมัครเรียนออนไลน์
   3.3 และกรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน แล้วคลิกที่ปุ่มส่งข้อมูล
   3.4 รับรหัสเพื่อชำระเงิน ซึ่งสามารถชำระได้ที่ธนาคารทุกธนาคาร หรือ ชำระผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตก็ได้
            3.5 เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ระบบจะถือว่าท่านเป็นนักศึกษาของหลักสูตรโดยทันที

4.การแก้ปัญหา Block pop up

   ตอบ

 

   ปัญหาในการใช้งานบทเรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ Browser (IE) ได้ทำการ Block หน้า Popup ของระบบ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมี โปรแกรมต่างๆมากมาย ที่มีความสามารถในการ Block หน้าจอ Popup เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้จัดวิธีการ Turn off Block popup ในเบื้องต้นดังนี้

 

   4.1 Block pop up ของ

Windows xp

   4.2 Block pop up ของ

Google Tools bar

   4.3 Block pop up ของ

MSN Messenger

   4.4 Block pop up ของ

Yahoo Messenger


5.โปรแกรม Adobe Reader

   ตอบ

 

   สำหรับท่านที่ Download เอกสารแนบ (ไฟล์ PDF) แล้วไม่สามารถเปิดได้ให้ทำการ ติดตั้งโปรแกรม Adobe

 

   Reader ที่เครื่องที่ใช้งานก่อน

 

   1. Download โปรแกรม Adobe Reader

 

   2. Double Click ที่โปรแกรมที่ Download มา เพื่อทำการตติดตั้ง

 

   3. ทดลองเปิดเอกสารแนบอีกครั้ง

 

   Download โปรแกรม Adobe Reader

ที่นี่