ระเบียบ

การเทียบโอนวิชาเรียน และ ลาพักการศึกษา

การเทียบโอนวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต การเทียบโอนวิชาเรียนจากต่างสถาบัน

   นักศึกษาต้องแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

 

   1. นักศึกษาต้องเขียนใบคำร้องใน มรส. 41 แบบคำร้องขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น

 

   2. ใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

 

   3. คำอธิบายรายวิชาที่นำมาขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต พร้อมประทับตรารับรองสำเนาถูกต้อง จากสถาบันการศึกษาเดิม จำนวน 1 ชุด

 

             4. ชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต หน่วยกิตละ 300 บาท (หลังจากอนุมัติจากที่ประชุมฯ)

การเทียบโอนวิชาเรียนจากสถาบันเดิม นักศึกษาต้องแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

   1. นักศึกษาต้องเขียนใบคำร้องใน มรส. 42 แบบคำร้องขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต (สมัครเรียนใหม่)

 

   2. ใบรายงานผลการศึกษา (grade report) จำนวน 1 ฉบับ

 

            3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อการเทียบโอน 1 ครั้ง

การลาพักการศึกษา

   1. นักศึกษาต้องเขียนใบคำร้องใน มรส. 19 แบบคำร้องทั่วไป

 

   2. การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วเป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยที่รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา

 

   3. ในการขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นในการลาพักการศึกษา

 

   4. การลาพักการศึกษา จะลาพักเกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้

 

   5. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หากประสงค์จะขอลาพักการศึกษา จะต้องขอลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นการเป็นนักศึกษา

 

            6. นักศึกษาต้องชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือภาคการศึกษาละ 1,000 บาท ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว

การวัดและประเมินผลของหลักสูตรนิติศาสตร์ออนไลน์

   เพื่อให้การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินผลของนักศึกษา ดังนี้
   1. จัดให้มีการสอบซ่อมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
   1.1 ภาคเรียนที่ 1 จะจัดสอบซ่อมสำหรับผู้ที่ได้ผลการศึกษา IP ในภาคเรียนที่ 2 และ S
   1.2 ภาคเรียนที่ 2 จะจัดสอบซ่อมสำหรับผู้ที่ได้ผลการศึกษา IP ในภาคเรียนที่ 1
           2. การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็นระดับขึ้น ( Grades ) หรือ อักษรระดับขั้น ( Letter Grades ) ที่มีค่าระดับขึ้น ( Numeric Grades ) และสัญญาลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับดังต่อไปนี้
2.1 สัญลักษณ์ที่มีค่าระดับขั้นมีความหมายดังนี้
ระดับขั้น ค่าระดับขั้น ความหมาย
A 4 ดีเยี่ยม ( Excellent )
B+ 3.5 ดีมาก ( Very Good )
B 3 ดี ( Good )
C+ 2.5 ปานกลาง ( Fairly Good )
C 2 พอใช้ ( Fair )
D+ 1.5 อ่อน ( Poor )
D 1 อ่อนมาก ( Minimum Passing )
F 0 ตก ( Failure )
2.2 สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้
สัญลักษณ์ ความหมาย
I ยังไม่สมบูรณ์ ( Incomplete )
S พอใจ ( Satisfactory )
U ไม่พอใจ ( Unsatisfactory)
W การเพิกถอนรายวิชา ( Withdrawn)
IP การศึกษายังไม่สิ้นสุด

 

 1.  นักศึกษาที่มีค่าระดับคะแนนตัวอักษรIP คือผู้ที่สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบปลายภาคเรียน แต่จะมีสิทธิ์สอบซ่อมได้ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาที่กำหนด หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านหรือขาดสอบซ่อม จะได้สัญญาลักษณ์ W ซึ่งนักศึกษาต้องจะลงทะเบียนเรียนวิชานั่น ๆ ใหม่